خانه
 
   آرشیو خبر
اخبــار سروشــان
راه کارهای نرم افزار خدمات پس از فروش سروشان در جهت مدیریت رضایت مشتری (یادداشتی از خانم کاروان کارشناس واحد فروش سازمانی شرکت سروشان)
امروزه تأثیر رضایت مشتریان در افزایش فروش یک شرکت، بر کسی پوشیده نیست. گذشته از عوامل موثر در حین فرآیند فروش، کسب رضایت مشتری بعد از انجام فروش نیز می تواند منجر به وفاداری وی گردد. بی شک تداوم وفاداری مشتری از یک سو می تواند احتمال فروش دیگر محصولات شرکت را به خود او بالا برده و از سوی دیگر تبلیغات کلامی وی نیز می تواند به جذب مشتریان دیگر کمک شایانی نماید. بسیاری از شرکت ها برای دست یابی به این مهم، منابع انسانی و مالی چشمگیری را صرف ارائه مناسب خدمات پس از فروش کرده تا بتوانند از این راه رضایت و وفاداری مشتریان را به دست آورند. در چنین شرایطی شرکت ها به دلیل عدم استفاده از ابزارهای مدیریتی و نظارتی در بلند مدت دچار پیچیدگی ها و سردرگمی های بی شماری شده و نمی توانند به مشتریان خود خدمات درخوری ارائه دهند و این موضوع افزون بر افزایش هزینه های خدمات، نارضایتی مشتریان را نیز به دنبال خواهد داشت. در صورتی که اگر در موقعیت مناسب از اقدامات به جا و ابزارهای فراخور استفاده شود از یک طرف احتمال نارضایتی مشتری بسیار کم خواهد شد و از طرف دیگر می توان بسیاری از هزینه های سربار و پنهان در خدمات را کنترل کرد که در نهایت این امر باعث بهینه سازی منابع مالی و انسانی سازمان می شود.
1397/02/24 
جهشی به سوی آینده؛ یادداشتی از نوید مطهر مدیرعامل شرکت سروشان در آستانه ورود به سال جدید
مهم ترین چالش صنعت خدمات پس از فروش در تمام صنایع در سالی که گذشت و در سال های پیش رو، بی شک «بهره وری خدمات پس از فروش» است و خواهد بود. ایجاد تعادل و توازن بین دو کفه ترازو یعنی « بهای تمام شده خدمات» و « خدمات با کیفیت» چالش اصلی سازمان ها خواهد بود، آنجا که تأمین خدمات با کیفیت مستلزم بهای تمام شده بالاتر بوده و نسبت آن تعیین کننده رویکرد شرکت ها به مقوله خدمات پس از فروش ایشان است، نقش نرم افزار به مثابه یک ابزار توانمند در کاهش بهای تمام شده خدمت از یک سو و افزایش کیفیت آن از سوی دیگر، تعیین کننده و سرنوشت ساز خواهد بود، امیدواریم توانسته باشیم در سالی که گذشت، گامی هرچند خُرد در کلان اقتصاد صنعت خدمات پس از فروش ایران زمین برداشته باشیم و امیدواریم بتوانیم در سال آتی به رسالت حرفه ای خود که همانا جز اعتلای صنعت خدمات مرز و بوم پارسی نیست، پایبند بوده و به لطف و یاری حق، حسن نظر مشتریان گران قدر و مسئولیت شناسی و کوشش کارکنان سروشان در جهت تحقق این مهم، سهمی هر چند ناچیز داشته باشیم. به رسم هر سال، سال را با جمع بندی اقدامات صورت گرفته و اهداف محقق شده در سال گذشته و تشریح اهداف سال آتی به پایان می بریم.
1396/12/27 
آشنایی با رایانش ابری (یادداشتی از سهیل کربلایی فر؛ کارشناس استقرار شرکت سروشان)
رایانـش ابـری، الگـوی رایانشـی بـر پایه ی شـبکه های بـزرگ رایانه ای مانند اینترنت اسـت کـه الگویی نوین بـرای عرضه، مصرف و تحویل سـرویس های فنـاوری اطاعات (سـخت افـزار، نـرم افزار، اطاعات و سـایر منابع اشـتراکی رایانشـی) با به کارگیـری اینترنت، ارائـه می کند. رایانش ابـری راهکارهایی بـرای ارائه ی خدمات فنـاوری اطاعات بـه شـیوه های هماننـد بـا صنایـع همگانی (آب، برق و تلفن) پیشـنهاد می کند. این بدین معنی اسـت که دسترسـی بـه منابع فناوری اطاعـات در زمان درخواسـت و بر پایه ی میـزان تقاضـای کاربـر به گونـه ای انعطاف پذیـر و مقیاس پذیـر از راه اینترنـت به کاربر تحویـل داده می شـود. واژه ی ابر، واژه ای اسـت اسـتعاری که به اینترنت اشـاره می کند و در نمودارهـای شـبکه های رایانـه ای نیـز از شـکل ابـر بـرای نشـان دادن شـبکه اینترنت بـهکار گرفته می شـود. دلیل تشـبیه اینترنت به ابر در این اسـت کـه اینترنت همچون ابـری، جزئیـات فنـیاش را از دیـد کاربـران پنهـان می سـازد و لایـه ای از انتـزاع را میان این جزئیات فنـی و کاربران بـه وجود می آورد. به عنـوان نمونه آنچه یـک ارائه دهنده ی سـرویس نرم افـزاری رایانـش ابـری ارائـه می کنـد، برنامه هـای کاربـردی تجـاری برخـط اسـت کـه از طریـق مرورگـر وب یـا نرم افزارهای دیگـر به کاربـران ارائه می شـود. نرم افزارهـای کاربـردی و اطلاعـات، بـر روی سـرورها ذخیـره می گردنـد و بـر پایـه ی تقاضا در اختیـار کاربران قـرار می گیرند. جزئیـات از دید کاربـر پنهان می مانـد و کاربران نیـازی بـه تخصص یـا کنترل در مـورد فناوری زیرسـاخت ابری که از آن اسـتفاده می کننـد ندارند. دنیـای فنـاوری اطاعـات و اینترنـت که امروزه تبدیل به بخش حیاتی از زندگی بشـر شـده، روز به روز در حال گسـترش اسـت. هم سـو با آن، نیازهـای اعضای جوامع ماننـد امنیـت اطاعـات، پردازش سـریع، دسترسـی پویا و آنـی و از همه مهم تر صرفه جویـی در هزینه ها، اهمیت زیادی یافته اسـت.
1396/12/19 
لزوم اجرای مهندسی مجدد در سازمان ها (یادداشتی از اسدالله ولی پور؛ معاونت پشتیبانی شرکت سروشان)
مهندسی مجدد (Re-Engineering) یک رویکرد مدیریتی نوین است که تغییرات بنیادی و اساسی در ابعاد مختلف یک سازمان ایجاد می‌نماید که در آن تمامی فعالیت‌ها در جهت جلب رضایت مشتریان تمرکز دارد. در حـال حاضـر مـا در عصـری بـه سـر می‌بریم کـه تغییـرات و تحولات آن بسـیار سـریع اسـت و از همیـن روی سازمان‌ها برای حفظ بقـا و حضور خـود در عرصه رقابـت، ناگزیر به دگرگونی و اسـتفاده از تازه‌ترین دسـتاوردهای فناوری برای دسـتیابی بـه بالاترین سـطح بهبـود توانایی‌های خـود و کارکنان هسـتند. مـا در ایـن یادداشـت سـعی کرده‌ایم ابعـاد مختلـف مهندسـی مجدد را ذکـر نماییم تـا بتوانیـم دیدگاهـی کلـی، نسـبت بـه ایـن موضوع را منتقـل کنیـم
1396/11/14 
 
123456