خانه
 
   آرشیو خبر
اخبــار سروشــان
آشنایی با رایانش ابری (یادداشتی از سهیل کربلایی فر؛ کارشناس استقرار شرکت سروشان)
رایانـش ابـری، الگـوی رایانشـی بـر پایه ی شـبکه های بـزرگ رایانه ای مانند اینترنت اسـت کـه الگویی نوین بـرای عرضه، مصرف و تحویل سـرویس های فنـاوری اطاعات (سـخت افـزار، نـرم افزار، اطاعات و سـایر منابع اشـتراکی رایانشـی) با به کارگیـری اینترنت، ارائـه می کند. رایانش ابـری راهکارهایی بـرای ارائه ی خدمات فنـاوری اطاعات بـه شـیوه های هماننـد بـا صنایـع همگانی (آب، برق و تلفن) پیشـنهاد می کند. این بدین معنی اسـت که دسترسـی بـه منابع فناوری اطاعـات در زمان درخواسـت و بر پایه ی میـزان تقاضـای کاربـر به گونـه ای انعطاف پذیـر و مقیاس پذیـر از راه اینترنـت به کاربر تحویـل داده می شـود. واژه ی ابر، واژه ای اسـت اسـتعاری که به اینترنت اشـاره می کند و در نمودارهـای شـبکه های رایانـه ای نیـز از شـکل ابـر بـرای نشـان دادن شـبکه اینترنت بـهکار گرفته می شـود. دلیل تشـبیه اینترنت به ابر در این اسـت کـه اینترنت همچون ابـری، جزئیـات فنـیاش را از دیـد کاربـران پنهـان می سـازد و لایـه ای از انتـزاع را میان این جزئیات فنـی و کاربران بـه وجود می آورد. به عنـوان نمونه آنچه یـک ارائه دهنده ی سـرویس نرم افـزاری رایانـش ابـری ارائـه می کنـد، برنامه هـای کاربـردی تجـاری برخـط اسـت کـه از طریـق مرورگـر وب یـا نرم افزارهای دیگـر به کاربـران ارائه می شـود. نرم افزارهـای کاربـردی و اطلاعـات، بـر روی سـرورها ذخیـره می گردنـد و بـر پایـه ی تقاضا در اختیـار کاربران قـرار می گیرند. جزئیـات از دید کاربـر پنهان می مانـد و کاربران نیـازی بـه تخصص یـا کنترل در مـورد فناوری زیرسـاخت ابری که از آن اسـتفاده می کننـد ندارند. دنیـای فنـاوری اطاعـات و اینترنـت که امروزه تبدیل به بخش حیاتی از زندگی بشـر شـده، روز به روز در حال گسـترش اسـت. هم سـو با آن، نیازهـای اعضای جوامع ماننـد امنیـت اطاعـات، پردازش سـریع، دسترسـی پویا و آنـی و از همه مهم تر صرفه جویـی در هزینه ها، اهمیت زیادی یافته اسـت.
1396/12/19 
لزوم اجرای مهندسی مجدد در سازمان ها (یادداشتی از اسدالله ولی پور؛ معاونت پشتیبانی شرکت سروشان)
مهندسی مجدد (Re-Engineering) یک رویکرد مدیریتی نوین است که تغییرات بنیادی و اساسی در ابعاد مختلف یک سازمان ایجاد می‌نماید که در آن تمامی فعالیت‌ها در جهت جلب رضایت مشتریان تمرکز دارد. در حـال حاضـر مـا در عصـری بـه سـر می‌بریم کـه تغییـرات و تحولات آن بسـیار سـریع اسـت و از همیـن روی سازمان‌ها برای حفظ بقـا و حضور خـود در عرصه رقابـت، ناگزیر به دگرگونی و اسـتفاده از تازه‌ترین دسـتاوردهای فناوری برای دسـتیابی بـه بالاترین سـطح بهبـود توانایی‌های خـود و کارکنان هسـتند. مـا در ایـن یادداشـت سـعی کرده‌ایم ابعـاد مختلـف مهندسـی مجدد را ذکـر نماییم تـا بتوانیـم دیدگاهـی کلـی، نسـبت بـه ایـن موضوع را منتقـل کنیـم
1396/11/14 
خدمات پس از فروش سربار است یا سودآور؟(یادداشتی از محسن لاهیجانیان، مدیر واحد خدمات پس از فروش شرکت ماتریس)
در صنعت IT با توجه به نوع خدماتی که ارائه می‌گردد و با مدنظر قرار گرفتن نوع ارتباط تنگاتنگی که بین سازمان و مشتریان آن وجود دارد، اهمیت مشتری دوچندان می‌شود زیرا مشتریان تنها منبع درآمد و حیات هر سازمان می‌باشند؛ بنابراین از زمان تولید تا عرضه خدمت به مشتری، بایستی نظرات، سلایق و تمایلات وی کاملاً موردتوجه و رسیدگی قرارگیرد.
1396/10/23 
بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر افزایش درآمد (یادداشتی از ابوذر همتی؛ کارشناس روابط عمومی شرکت سروشان)
در تحولات سال‌های اخیر، تولیدکنندگان دریافته‌اند تنها کیفیت محصول نمی‌تواند مایه تمایز از رقبا شود بلکه باید کانون توجه را از بازار گرایی به مشتری‌گرایی تغییر داد. در این راستا تولیدکنندگان موفق، بیشتر توجه خود را از بازار به مشتری بازگردانده و به نگهداری مشتریان کنونی به‌عنوان راهبردی ارزان‌تر و سودآورتر می‌نگرند. کشورهای پیشرفته پیش از این به ارزشمندی خدمات پس از فروش آگاهی یافته‌اند و خدمات را نه‌تنها هزینه نمی‌دانند بلکه آن را همچون یک سرمایه‌گذاری با سوددهی بالا می‌پندارند. امروزه مشتریان در گزینش یک محصول به همراه کیفیت و قیمت، خدمات پس از فروش آن را نیز مدنظر می‌گیرند. در هنگام دریافت خدمات، مشتری امید دارد چنان با همدلی، ژرف‌بینی و چالاکی این کار انجام شود که گویی ویژه‌ترین مشتری آن شرکت است. در بیشتر موارد تراز انتظارات مشتری بالاتر از سطح ارائه خدمات شرکت‌ است و برای افزایش تراز رضایتمندی او می‌بایست فراتر از ارائه خدمات معمول اقدام شود. خدمات پس از فروش به‌اندازه‌ای مؤثر است که شرکت‌هایی همچون جنرال الکتریک در بازار جهانی با ارائه خدمات نوآورانه توانسته‌‌اند از رقبای خود متمایز شوند و سهم بیشتری را از بازار در اختیار خود قرار دهند. در راستای ارزشمندی خدمات پس از فروش می‌خواهیم دلایل تأثیر ارائه این خدمات برافزایش درآمد شرکت‌ها را بررسی نماییم.
1396/09/29 
 
123456