02158227
تاریخ شکایت*
ساعت شکایت*
مشخصات مشتری
نام شرکت/سازمان*
 
آدرس پست الکترونیکی
روایت(ورژن)نرم افزار
نام شکایت کننده*
 
سمت
نام نماینده و یا مشتری که بایستی هماهنگی با ایشان صورت گیرد
استان
شهرستان
نوع نرم افزار مورد استفاده*
تلفن*
 
نوع بانک اطلاعاتی
جزئیات شکایت
تاریخ وقوع مشکل*
 
موضوع شکایت
شرح شکایت*
 
کد امنیتی*