خانه
 
   آرشیو خبر
اخبــار سروشــان
نسخه جديد نرم افزار مديريت خدمات پس از فروش سروشان به روايت 7.97 آماده گرديد
نسخه جديد نرم افزار جامع مديريت خدمات پس از فروش سروشان به روايت 7.97 در تاريخ 1396/12/01 آماده بهره برداري گرديد.
1396/12/02 
خدمات از دیدگاه حبیـب الـه انصـاری دبیـر کل انجمـن صنایـع لوازم‌خانگی ایران
صنعـت لوازم خانگـی یکـی از رشته‌هایی اسـت کـه باعـث می شـود صنعت با شـتاب بیشـتری به سـوی توسـعه حرکـت کند. لوازم خانگـی صنعتـی متنـوع اسـت بـا کاربردهـای گوناگـون کـه به صـورت فراگیر علاوه بر اسـتفاده گسـترده خانگـی و تأمین کننده نیـاز ضـروری و غیرقابـل اجتنـاب خانواده هـا در بخش هـای اداری و بازرگانـی نیـز کاربـرد دارد و سـهم فراوانـی از بـازار را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. صنعتی که بـرای صنایع فولاد، پتروشـیمی، مـس و... ارزش افـزوده می‌آفریند. بـا آگاهـی به ایـن ویژگی‌ها، گشـایش فضای کسب‌وکار مطلوب بـرای تعالـی و تکامـل ایـن صنعـت، پدیـد آوردن شـرایط درخور بـرای سرمایه‌گذاری، توسـعه واحدهـای صنعتی، بررسـی قوانین و مصوبـات در پیونـد بـا تولیـد، تعرفـه و مسـائل پولی، پیشـرفت فرهنـگ صنعتـی، تقویـت بخشه‌ای تحقیق و توسـعه، بـالا بردن سـطح مدیریت در این بخش، توسـعه و به‌کارگیری از فناوری‌های پیشـرفته، جـذب فناوری تولیـد محصولات رقابتی شایسـته رقابت بـا محصـولات خارجـی، توسـعه صـادرات و... محور و هسـته ثقل برنامه‌های انجمـن صنایـع لوازم‌خانگی بـه شـمار می‌آیند. حبیـب الـه انصـاری دبیـر کل انجمـن صنایـع لوازم‌خانگی ایران در گفتگـوی اختصاصـی با فصل نامه سـروش خدمات دیـدگاه این انجمـن را دربارهٔ خدمـات توضیـح می‌دهد.
1396/11/14 
حمیدیوسفی دیلمی مدیر خدمات پس از فروش شرکت سپهرالکتریک عنوان داشت: تداوم ارائه مطلوب خدمات،مشتری را وفادار می کند
حمیدیوسفی دیلمی مدیرخدمات پس از فروش شرکت سپهرالکتریک در گفتگو با فصلنامه سروش خدمات گفت: تجربه نشان داده است تداوم ارائه خدمات مطلوب باعث می شود که ما مشتریانی وفادار داشته باشیم و این موضوع در افزایش سطح فروش و درآمد شرکت بسیار مؤثر است. متن کامل این گفتگو را در ادامه می خوانید:
1396/10/17 
ابوالفضل حاجی پروانه،قائم مقام مدیرعامل شرکت کاچیران: کسب رضایتمندی مشتری تنها با بهینه سازی هزینه های خدمات
ابوالفضل حاجی پروانه، قائم مقام مدیرعامل شرکت کاچیران در گفتگو با فصلنامه سروش خدمات با اشاره به اینکه امروزه یکی از مهمترین پارامترهای خرید محصول، نوع ارائه خدمات پس از فروش آن است، گفت: کاهش کیفیت ارائه خدمات با پایین آوردن هزینه ها فقط باعث پایین آمدن سطح رضایتمندی مشتری می شود. متن کامل این گفتگو را در ادامه می خوانید:
1396/10/09 
 
12345678910...