02158227
راهکار مدیریت سریالی محصول و اجزاء تشکیل دهنده
کنسـول شناسنامه محصـول و اجـزاء

اکنون زمان لینک شدن سریال های قطعات ارزشمند به سریال خود محصول است
کنسول شناسنامه محصول و اجزاء این امکان را فراهم می کند تا شما محصول خود را شناسنامه دار کنید و اجزاء سریال پذیر آن محصول را تعریف کرده و در ادامه به ازای هر محصول سریال های قطعات تشکیل دهنده آن محصول را به سریال محصول متصل نمائید .

کنسـول رهگیـری سـریالـی محصـول و اجـزاء تشکیـل دهنـده

کنسول رهگیری سریالی محصول و اجزاء تشکیل دهنده سروشان ؛ بستر راستی آزمائی در کلیه فرآیند های درخواست قطعه ، محل مصرف قطعه و دریافت داغی را فراهم می کند ، این کنسول در صنایع مختلف توانسته است کاهش چشمگیری در هزینه ها و شیطنت های احتمالی درشبکه سرویس داشته باشد .