02158227
راهکار داشبورد محصول (QR Code)
الزام سازمان ملی استاندارد
دسترسی کاربران سازمان شما
دسترسی سازمان ملی استاندارد
دسترسی مشتری و مصرف کننده نهایی
دسترسی کاربران سازمان شما

سازمان شما میتواند با سطح دسترسی خود ضمن انجام تعاریف پایه نظیر تعریف محصول ، رنگ ، سایر مشخصات عمومی و مشخصات فنی ، تعریف مستنداتی نظیر کاتالوگ ، تصاویر محصول ، فیلم های آموزشی ، گواهینامه های مرتبط برای هر محصول ، تعریف شناسنامه محصول (BOM) ، تعریف انواع فرم های تولید ، تعریف تأمین کننده و گارانتی کننده قطعات در فواصل زمانی مختلف ، تعریف شماره شاسی محصول در بانک اطلاعاتی شماره شاسی ها و انجام فرآیند های عملیاتی مدنظر در نهایت کلیه اطلاعات محصولات را در پنل خود مشاهده نماید .

دسترسی سازمان ملی استاندارد

سازمان ملی استاندارد با استفاده از یک نام کاربری و رمز عبور می تواند اطلاعات مربوط به شماره شاسی ها را به شرح ذیل در قالب یک فرم مشاهده نماید :

اطلاعات عمومی و فنی محصول

 • دفترچه راهنمای محصول
 • سوابق سرویس های انجام شده محصول (اجرت ها- قطعات مصرفی)
 • فیلم های آموزشی محصول
 • گواهینامه انطباق محصول (COC)
 • اطلاعات مربوط به نظرسنجی در خصوص سرویس های دریافت شده و نظرسنجی در خصوص کیفیت محصول (با امکان ثبت نظرسنجی)
 • سند خودرو
 • شناسنامه فنی قطعات
 • شناسنامه محصول (BOM)
 • نام تامین کننده و یا سازنده قطعات محصول
 • تاریخ تولید محصول
 • نتایج کنترل کیفیت حین تولید
 • نتایج کنترل کیفیت نهایی محصول
 • و ...
دسترسی مشتری و مصرف کننده نهایی

مشتری با استفاده از اسکن QR Code و پس از احراز هویت به اطلاعاتی از محصول به شرح ذیل دسترسی خواهد داشت :

اطلاعات عمومی و فنی محصول

 • دفترچه راهنمای محصول
 • سوابق سرویس های انجام شده محصول (اجرت ها- قطعات مصرفی)
 • فیلم های آموزشی محصول
 • گواهینامه انطباق محصول (COC)
 • اطلاعات مربوط به نظرسنجی در خصوص سرویس های دریافت شده و نظرسنجی در خصوص کیفیت محصول (با امکان ثبت نظرسنجی)
 • سند خودرو
 • شناسنامه فنی قطعات
 • و ...