02158227
کارتابل اداری و اطلاعیه ها

مدیران یک سازمان جهت مستند سازی و تسریع در مکاتبات درون سازمانی خود با پرسنل و شبکه نمایندگان نیاز به ابزاری دارند که بتوانند این مکاتبات را ثبت وکنترل نمایند .
کنسول کارتابل اداری پاسخگوی این نیاز در سازمان ها می باشد .

شما میتوانید ،اقدام به تعریف واحدهای کاری سازمان خود نموده و در صورت نیاز به کاربران دلخواه دسترسی دهید. انتخاب رنگ واحد جهت شناسایی راحت تر در نمایش پیام های لیست درخواست ها نیز شما را کمک می کند .
در ثبت دسترسی واحد میتوانید سرپرست را نیز تعیین نمایید، منظور از سرپرست همان مدیر واحد یا پرسنل ارشد است.
همچنین می توانید مشخص نمایید پس از یک بازه زمانی (روز کاری ) چنانچه پاسخی به تیکت ارجاعی به کاربری، داده نشد به مدیر واحد یا مراتب بالاتر از آن اطلاع رسانی شود.
شما می توانید اقدام به تعریف انواع، موضوع و وضعیت درخواست با توجه به نیازهای سازمان خود نموده و در صورت نیاز آن را فعال نمایید.
همچنین می توانید مشخص نمایید، نماینده به نوع درخواست ها و یا موضوع درخواست های تعریف شده خاصی صرفا دسترسی داشته باشد .