02158227
راهکار مالی
کنسول ارتباط با سامانه مودیان
کنسول صورت های مالی استاندارد
کنسول تسویه اعتباری
کنسول حسابداری مالی
کنسول حسابداری انبار و فروش
کنسول حسابداری خدمات
کنسول خزانه داری و تنخواه گردان
مهمترین دستاوردهای اجرای راهکار حسابداری مالی سروشان در سازمان ها
 

ارایه صورت های مالی و گزارشهای قانونی مطابق با استانداردهای
حسابداری به استفاده کنندگان درون و برون سازمانی

یکپارچگی در سازمان و در واحد های خدمات ، انبار ، فروش و مالی و عدم نیاز
به دوباره کاری و تبادل اطلاعات دستی و شبه خودکار بین نرم افزارهای درون سازمانیارایه گزارشات متنوع و انعطاف پذیر از فرآیندهای سازمان
به مدیران عالی و میانی سازمان

افزایش سرعت ، دقت و تضمین امنیت
و سلامت عملیات مالی در سازمان

 

این سیستم به منظور ثبت و نگهداری حسابهای سازمان و نظارت و كنترل كامل و مشروح بر مجموعه عملیاتی كه نهایتاً موجب گردش در حسابها و صدور سند حسابداری می گردد ایجاد گردیده. در طراحی این كنسول ، اصول قانون تجارت در ثبت و نگهداری حسابها كاملاً مدنظر بوده و در نتیجه ، تهیه دفاتر قانونی در سطوح مختلف و همچنین پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی اظهارنامه مالیاتی از نتایج طبیعی آن قلمداد می گردد.
در روند اجرایی سیستم ، مرکزیت كنسول حسابداری مالی و همبستگی آن با سایر كنسولهای نرم افزار مدنظر بوده و لذا صدور سند خودكار و ایجاد گردش در حسابها صرفاً با توجه به شابلون صدور سند كه می تواند طی فرایند استقرار در هر سازمان خدمات جداگانه طراحی و بومی سازی شود امكان پذیر است ، به عبارت دیگر در صورت تشخیص هر فعل و انفعال مالی و تعیین الگوهای استاندارد (شابلون) ، اشتباه در صدور سند حسابداری ، به ندرت ممكن می باشد.
همبستگی كنسول حسابداری مالی با سایر كنسولها نظیر خدمات پس از فروش ، انبار ، امور نمایندگان خدمات ، تعویض داخلی ، تعویض خارجی ، خزانه داری ، فروش ، امورقراردادها ، مونتاژ و دمونتاژ ، برگشت قطعات مستعمل(داغی) ، تعمیرگاه مركزی ، تعدیلات انبار و انبارگردانی مرسولات ، نقلیه و ... موجب می گردد تا حجم عملیات در امور مختلف مالی به طرز محسوس كاهش یابد. همچنین در روند اجرایی سیستم سعی گردیده تا حداكثر اطلاعات در یك چرخه عملیاتی جمع آوری و از دوباره كاری اجتناب گردد.

برخی از امکانات این بخش از راهکار مالی

با استفاده از این كنسول می توان شابلون(الگوی استاندارد) صدور خودكار سند حسابداری برای هریك از فعالیتهای مرتبط با انبار را طراحی كرد، با انجام این طراحی ، به محض ثبت هر یك از فعالیتهای انبار در نرم افزار سند حسابداری مرتبط با آن ، به صورت خودكار در كنسول حسابداری مالی صادر و ثبت می گردد. در واقع وظیفه این كه كنسول برقراری ارتباط بین كلیه كنسولهای مرتبط با حوزه انبار با كنسول حسابداری مالی از طریق صدور خودكار سند حسابداری مطابق با شابلونهای از پیش تعریف شده می باشد. بحث ریالی کردن انبارها مبتنی بر رسید و حواله انبار از دیگر امکانات این کنسول می باشد .

با استفاده از این كنسول می توان شابلون( الگوی استاندارد) صدور خودكار سند حسابداری برای هریك از فعالیتهای مرتبط با حوزه خدمات پس از فروش را طراحی كرد، با انجام این طراحی ، به محض ثبت هریك از فعالیتهای مرتبط با حوزه خدمات در نرم افزار ، سند حسابداری مرتبط با آن، به صورت خودكار در كنسول حسابداری مالی صادر می گردد. در واقع وظیفه این كنسول برقراری ارتباط بین كلیه كنسولهای مرتبط حوزه خدمات با كنسول حسابداری مالی از طریق صدور خودكار سند حسابداری مطابق با شابلونهای از پیش تعریف شده كاربر می باشد.

مدیریت منابع مالی سازمان و نقدینگی یكی از محورهای مهم هر سازمان محسوب می گردد كه كنسول خزانه داری ضمن ارتباط با كنسول حسابداری مالی از طریق ثبت رویدادهای مرتبط با دریافت و پرداخت وجه نقد و چك و سفته امكان مدیریت منابع مالی سازمان خدمات را به بهترین نحو میسر می سازد ، این كنسول با داشتن ارتباط با سایر كنسولهای سروشان عملاً جریان منابع مالی اعم از وجوه نقد و چك را در سازمان به سهولت و سادگی مدیریت می كند

برخی از امکانات کنسول خزانه داری و تنخواه گران
برخی از گزارشات موجود در کنسول خزانه داری و تنخواه گردان
گزارش موجودی حسابهای بانكی ، صندوق ها و تنخواه ها
گزاش دریافتها به تفكیك پرداخت كنندگان در حالات نقدی ، اعتباری (چك) و تضمینی
گزارش پرداختها به تفكیك دریافت كنندگان در حالات نقدی ، اعتباری(چك) و تضمینی
گزارش وضعیت اسناد دریافتی و پرداختی درحالات مختلف آن نظیر نزد صندوق، نزد بانك ،در جربان وصول و...
تحلیل وضعیت نقدینگی بر مبنای اسناد دریافنی و پرداختی وصول نشده در بازه زمانی مشخص و تحقق دریافتیها و پرداختیهای قابل پیش بینی گزارش عملکرد طرف های حساب (خوش حسابی)

امکان تعریف ترازنامه استاندارد مطابق با کدینگ پیشنهادی و امکان تعریف صورت سود و زیان.

امکان تسویه اعتباری از طریق وعده‌گذاری در فاکتورها و اخذ گزارش‌های سنی عمر بدهی‌ها و ارتباط عملیات خزانه‌داری با وعده‌های مقرر در هر فاکتور.

حسابداری قانونی از نقطه آغاز یعنی صدور صورت‌حساب رسمی تا ارسال صورت‌حساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان که از جدیدترین الزامات سازمان امور مالیاتی کشور است این کنسول وظیفه لینک به سامانه مودیان و ارسال صورت حساب ها را بر عهده دارد .

چرا امکانات مالی
موردنیاز نرم‌افزار خدمات پس از فروش است ؟

امروزه با توجه به گستردگی و تنوع وظایف موجود در حوزه خدمات پس از فروش، ساختار شرکت‌ها نیز در حال تغییر و تحول است. تا پیش از این، قسمت خدمات پس از فروش یکی از زیرمجموعه‌های هر سازمان بود؛ ولی امروزه تصمیم بر مستقل‌شدن واحد خدمات پس از فروش در قامت شرکت مستقل خدماتی با انواع اهداف اعم از ارتقای کیفیت ارائه خدمات از طریق تمرکز و تخصیص بهینه منابع یا کسب درآمد و دیگر اهداف در همه صنوف در حال شکل‌گیری است.

در چنین حالتی استفاده از نرم‌افزاری یکپارچه در خدمات پس از فروش و مالی برای شناسایی عملکرد های واحد خدماتی از نظر حسابدارای و شناساییِ سود و زیان و اعمال فرایندهای استاندارد، بیش‌ازپیش موردنیاز است. بنابراین، علاوه بر نیاز به وجود امکانات عمومی نرم‌افزار مالی، توجه به پوشش‌دهی فرایندهای مالی سازمان خدماتی در بستر نرم‌افزارموضوعی حایز اهمیت است فرایندهای خاصی مورداستفاده در مراکز خدمات پس از فروش است که اگر عملیات مالی و حسابداری آن را در نرم‌افزاری بدون رویکرد به خدمات پس از فروش غیرممکن ندانیم، فرایندی زمان‌بَر همراه با احتمال اشتباه در محاسبه و ثبت عملیات است.