02158227
  خانه
 
  


 درباره ما

    {{title}}


      برخی مشتریان بدلیل گستردگی ، پیچیدگی و اهمیت فعالیت های خدمات پس از فروش خود نیازمند  خدمات راهبری و نظارت سروشان می باشند . هدف این مشتریان از دریافت این خدمات کسب اطمینان از انجام ثبت اطلاعات و گزارشگیری ها از نرم افزار سروشان به روش صحیح می باشد. شرح خدمات راهبری و نظارت به شرح زیر می باشد :

- تهیه گزارش شناخت در ابتدای پروژه ( شناخت وضعیت موجود استفاده از نرم افزار سروشان توسط کاربران در محل مشتریان ) شامل :

        * بررسی نحوه استفاده فعلی کاربران از نرم افزار سروشان

        * شناسایی اشکالات در نحوه استفاده کاربران از نرم افزار سروشان

        * بررسی نحوه گزارش گیری از نرم افزار سروشان و اشکالات مشاهده شده مرتبط با گزارشگیری

        * شناسایی کنسول هایی که استفاده نمی شود با ذکر علت به اظهار کاربران و مدیران

- نظارت :

       * آموزش و بازآموزی به کاربرانی که اشکالات آنها در مراحل قبل شناسایی شده است .

       * آموزش و بازآموزی گزارشگیری از نرم افزار به کاربرانی که اشکالات در مراحل قبل شناسایی شده است .

       * تهیه / به روز آوری راهنمای استفاده کاربران با روال اختصاصی مشتریان

       * کنترل صحت نحوه ثبت داده ها و اطلاعات توسط کاربران از طریق نمونه گیری و ارائه گزارش مربوطه به مشتریان

       * بررسی درخواست تغییر روال کاری مرتبط با نرم افزار و راهنمایی برای انجام تنظیمات مربوطه در نرم افزارسروشان و ارائه آموزش های مورد نیاز کاربران

       *مشاوره جهت تهیه و ارائه گزارشات مدیریتی از نرم افزار سروشان