خانه
 
    آرشیو خبر
 
   خبر


اخبار سروشان  

  {{Title}}

{{newsDateTime}}

آشنایی با رایانش ابری (یادداشتی از سهیل کربلایی فر؛ کارشناس استقرار شرکت سروشان)

رایانـش ابـری، الگـوی رایانشـی بـر پایه ی شـبکه های بـزرگ رایانه ای مانند اینترنت اسـت کـه الگویی نوین بـرای عرضه، مصرف و تحویل سـرویس های فنـاوری اطاعات (سـخت افـزار، نـرم افزار، اطاعات و سـایر منابع اشـتراکی رایانشـی) با به کارگیـری اینترنت، ارائـه می کند. رایانش ابـری راهکارهایی بـرای ارائه ی خدمات فنـاوری اطاعات بـه شـیوه های هماننـد بـا صنایـع همگانی (آب، برق و تلفن) پیشـنهاد می کند. این بدین معنی اسـت که دسترسـی بـه منابع فناوری اطاعـات در زمان درخواسـت و بر پایه ی میـزان تقاضـای کاربـر به گونـه ای انعطاف پذیـر و مقیاس پذیـر از راه اینترنـت به کاربر تحویـل داده می شـود. واژه ی ابر، واژه ای اسـت اسـتعاری که به اینترنت اشـاره می کند و در نمودارهـای شـبکه های رایانـه ای نیـز از شـکل ابـر بـرای نشـان دادن شـبکه اینترنت بـهکار گرفته می شـود. دلیل تشـبیه اینترنت به ابر در این اسـت کـه اینترنت همچون ابـری، جزئیـات فنـیاش را از دیـد کاربـران پنهـان می سـازد و لایـه ای از انتـزاع را میان این جزئیات فنـی و کاربران بـه وجود می آورد. به عنـوان نمونه آنچه یـک ارائه دهنده ی سـرویس نرم افـزاری رایانـش ابـری ارائـه می کنـد، برنامه هـای کاربـردی تجـاری برخـط اسـت کـه از طریـق مرورگـر وب یـا نرم افزارهای دیگـر به کاربـران ارائه می شـود. نرم افزارهـای کاربـردی و اطلاعـات، بـر روی سـرورها ذخیـره می گردنـد و بـر پایـه ی تقاضا در اختیـار کاربران قـرار می گیرند. جزئیـات از دید کاربـر پنهان می مانـد و کاربران نیـازی بـه تخصص یـا کنترل در مـورد فناوری زیرسـاخت ابری که از آن اسـتفاده می کننـد ندارند. دنیـای فنـاوری اطاعـات و اینترنـت که امروزه تبدیل به بخش حیاتی از زندگی بشـر شـده، روز به روز در حال گسـترش اسـت. هم سـو با آن، نیازهـای اعضای جوامع ماننـد امنیـت اطاعـات، پردازش سـریع، دسترسـی پویا و آنـی و از همه مهم تر صرفه جویـی در هزینه ها، اهمیت زیادی یافته اسـت.
منتشر شده در تاریخ: 1396/12/19      تعداد بازدید: 365
1. خدمات ابري
خدماتـي کـه رايانـش ابـري ارائـه مي دهـد شـامل سـه دسـته ي نرم افـزار به عنـوان سـرويس، بسـتر به عنوان سـرويس و زيرسـاخت به عنوان سـرويس اسـت که در ادامه
هـر کـدام از آنهـا مورد بررسـي قـرار مي گيرند.

1-1 نرم افزار به عنوان سرويس (SaaS)
ايـن سـرويس بنا بـه درخواسـت کاربر، به صورتـي ارائه مي شـود که پردازشـي منفرد از يـک نرم افـزار در محيـط ابـر اجـرا مي شـود و مي توانـد همزمـان بـه چنديـن کاربر نهايـي سـرويس دهي کنـد. بـه کمـک اين سـرويس ديگـر نيازي بـه نصـب نرم افزار روي رايانـه ي مشـتري نيسـت و باعـث تسـهيل در پشـتيباني مي شـود؛ زيـرا نرم افزار تنهـا روي يـک سـرويس دهنده ي مرکـزي نصـب شـده و توسـط آن اداره مي شـود. جهـت به روزرسـاني نرم افـزار نيـز، تنهـا نرم افـزار سـرويس دهنده نيـاز بـه ارتقـا دارد. بزرگتريـن مزيـت ايـن سـرويس، دسترسـي هميشـگي کاربـر بـه نرم افـزار در هـر نقطـه، به وسـيله ي بسـتر اينترنت اسـت.
CRM  وGoogle Docs، Online Photoshop،Sales force را مي تـوان مثال هاي خوبي از اين شـيوه دانست.2-1 بستر به عنوان سرويس (PaaS)
بـه يـاري اين سـرويس مشـتري ايـن امـکان را دارد که نرم افـزار خريداري شـده و يا سـاخته شـده توسـط خود را، روي بسـتر ابري قرار دهد و آن را کنترل و تسـت کرده يـا تغييـر دهـد. همچنيـن شـرکت هاي ارائه دهنـده ي اين سـرويس، کيت توسـعه ي نرم افـزار را جهـت ايجـاد بسـتر مناسـب بـراي برنامه نويسـي در اختيـار مشـتري قـرار مي دهنـد. در ايـن حالـت تنهـا محدوديـت مشـتري عدم نظـارت بر زيرسـاخت زيريـن شـبکه يـا سـرويس دهنده ها اسـت. به وسـيله ي ايـن سـرويس ديگـر نيـازي بـه خريـداري سـرويس دهنده ي اختصاصـي و گران قيمـت نيسـت. شـرکت گـوگل بـا سـرويس App Engine نمونـه اي از ايـن خدمـات را عرضـه مي کنـد. همچنيـن مايکروسـافت نيـز اخيـراً Azure Platform را به عنـوان بسـتري بـراي رايانش ابري معرفـي کرده اسـت.3-1 زيرساخت به عنوان سرويس (IaaS)
ايـن سـرويس بـا فراهـم کـردن تـوان پردازشـي، شـبکه ها، فضـاي ذخيره سـازي و منابـع پايـه اي رايانشـي، نياز مشـتري را بـه خريد سـخت افزار و تجهيـزات گوناگون شـبکه از ميـان مي بـرد. بديـن صـورت کـه کاربـر قـادر اسـت سيسـتم عامل يـا نرم افزارهـاي مـورد نظـر خـود را در زيرسـاخت ابـر قـرار داده پـردازش و يـا از آن ها اسـتفاده کنـد. بايـد يـادآور شـد کـه در ايـن سـرويس کاربر کنترل بيشـتري نسـبت بـه زيرسـاخت دارد. يکـي از معروف تريـن انواع اين سـرويس، خدمـات رايانش ابري  EC2 شـرکت آمازون اسـت.
2. مدل هاي پيادهسازي رايانش ابري
انـواع روش هـاي پياده سـازي رايانـش ابـري را مي تـوان بـه سـه مدل اصلي تقسـيم کـرد؛ ابـر عمومـي، ابـر خصوصي و ابـر آميخته. البته گاهـي مدلي به نـام ابر گروهي نيـز در اين دسـته بندي قـرار مي گيرد کـه کاربرد بسـيار کمي دارد. در شـکل نمودار، انـواع ابر در پردازش ابري ترسـم شـده اسـت.
1-2
ابر عمومي (Public Cloud)
نخسـت بـه شـرح مدل ابـر عمومي مي پردازيـم. اين مدل سـاختار اصلي و اسـتاندارد اوليـه ي رايانـش ابـري اسـت کـه بـر مبنـاي آن عرضـه کننـده ي خدمـات از طريق اينترنـت، منابـع و سـرويس هاي مختلـف را بـراي عمـوم کاربـران تـدارک ديـده و بـه ميـزان نيـاز و تقاضـا، هزينـه ي لازم را از مشـتريان دريافـت مي کنـد. واضـح اسـت کـه مديريـت و امنيـت ابـر عمومـي بـر عهـده ي شـرکت ميزبـان ابـر اسـت. AmazonEC2 و  IBMBlueCloud نمونه هايـي از ابـر عمومـي هسـتند.

2-2 ابر خصوصي (Private Cloud)

نقطـه ي مقابـل ابـر عمومـي، ابر خصوصي اسـت کـه جهـت اسـتفاده ي داخلي يک سـازمان بـه وجـود مي آيد و توسـط همان سـازمان مديريت مي شـود. مزيـت ابرهاي خصوصـي اين اسـت کـه با توجه بـه قرارگيـري تجهيـزات درون مرزهاي سـازمان، امـکان کنتـرل بيشـتر روي تمـام سـطوح پيادهسـازي ابر فراهـم مي شـود و در نتيجه از امنيـت بيشـتري نيـز برخـوردار خواهد بـود. البته به رهگيـري از ابـر خصوصي، باعث افزايش هزينه ها نسـبت به اسـتفاده از ابر عمومي اسـت، چراکه نيازمند سـرمايهگذاري سـختافزاري و اسـتخدام نيروهـاي متخصـص جهت نگهداري ابر اسـت. راهـکار برونرفـت بـراي ايـن مشـکات به کارگيري از ابـر خصوصي مجازي اسـت کـه بـه کمک شـبکه هاي خصوصي مجازي با بسـتر  ،IPsecقسـمتي از زيرسـاخت يـک ابـر عمومي براي اسـتفاده ي سـازماني خصوصي کنار گذارده مي شـود. شـرکت آمـازون، سـرويس  AmazonVPCرا بـه هميـن منظور ارائه کرده اسـت.

مزاياي ابر خصوصي
 • کنترل بيشتر بر روي منابع
 • هزينه و صرفهجويي در انرژي
 • امنيت بالا به همراه حفظ حريم خصوصي
 • بهبود عملکرد سخت افزارها
 • انعطافپذيري بالا
 • اشتراکگذاري منابع سختافزاري

3-2 ابر ترکيبي (Hybrid Cloud)

مـدل پرکاربـرد و معمـول ديگـر، ابـر ترکيبـي اسـت. سـاختاري کـه به سـازمان اين امـکان را مي دهـد کـه از بعضـي خدمـات ابـر عمومـي در کنـار مديريت خدمـات ابر خصوصـي خويـش اسـتفاده کنـد. مزيـت اسـتفاده از ابـر ترکيبـي انعطافپذيـري آن اسـت. بديـن صـورت که در مواقـع نياز مي تـوان ميزان اسـتفاده از منابـع ابر عمومي و ابـر خصوصـي را تغييـر داد. به عنـوان مثـال جهـت آرشـيو غيرضـروري سـازمان مي تـوان از فضـاي ذخيره سـازي ابـر عمومي اسـتفاده کـرد و اطاعات مهم تـر را در ابـر خصوصـي ذخيـره سـاخت و يا در زمـان افزايش حجـم کاري، بعضـي پردازش ها را در ابـر عمومـي و بعضـي را در ابـر خصوصـي انجام داد.

مزاياي ابر ترکيبي
 • امنيت بسيار بالا در برابر از ميان رفتن اطاعات
 • تعيين دسترسي کاربران به اطاعات درونسازماني و خارج از سازمان
 • افزايش کيفيت ارائه سرويس
 • هزينه راه اندازي پايينتر از ابر خصوصي
 • قابليت ترکيب چندين سرويس اينترنتي و ابري